STARZ 1

Starz 1
Starz1
Om holdet

Starz 1 er et senior skaterhockey hold

Aktiviteter
Træning  (STARZ 1)
20:00 - 21:30 tirsdag 3. okt
Gentofte
Træning  (STARZ 1)
20:00 - 21:30 tirsdag 10. okt
Gentofte
Træning  (STARZ 1)
20:00 - 21:30 tirsdag 17. okt
Gentofte
Træning  (STARZ 1)
20:00 - 21:30 tirsdag 24. okt
Gentofte
Træning  (STARZ 1)
20:00 - 21:30 tirsdag 31. okt
Gentofte